Комунальний заклад освіти "Гімназія № 3" Дніпровської міської ради, Індустріальний район


запам'ятати

 
Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "ХАІ"

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія
ДНУ ім. Олеся Гончара

Поради вчителю

 

Підготовка до написання роботи.

Наукова робота – це самостійно виконане наукове дослідження тієї чи іншої проблеми, яке відповідає науковим принципам, має певну структуру, містить результати власного пошуку, власні висновки. Її якість може бути визначена за такими критеріями:

·     актуальність;

·     складність, науковість, повнота розкриття теми;

·     аргументованість висновків;

·     елемент творчості;

·     стиль, грамотність.

а) вибір теми:урахування зацікавлень, сил і здібностей учня; актуальність; новизна; достатність фактичного матеріалу (особливо для краєзнавчих тем); “виграшність”.

б) формулювання теми (просто, коротко й оригінально. Одним реченням, хоча може бути й підзаголовок);

в) алгоритм роботи над темою:

Укладання бібліографії («концепт» пункту: «що вже написано про це?»)

Бажано на окремих аркушах (це зручно), хоча можна й загальним списком.

Робота з текстами художніх творів (перше прочитання).

Нотуються враження, думки.

Опрацювання літературознавчих джерел

Мета: з’ясувати, що вже зроблено з обраної теми, аби визначити, «а що ж маю Я зробити?».

Зокрема, слід знайти відповіді на запитання про що пишуть? Як? Які аспекти виділяють? тощо.

Літературознавчі джерела конспектуються на окремих аркушах, записи роблять з одного боку – так за потреби їх можна буде порізати і згрупувати за розділами тощо.

Систематизація літературознавчого матеріалу, визначення поля власних досліджень (тобто чітко сформулювати питання, відповідь на яке і стане розкриттям теми).

Повторне опрацювання літературознавчих джерел (уже під кутом зору пошуків визначеного матеріалу, що стане опорою в науковому дослідженні).

Повторне прочитання текстів уже з погляду вибраних наукових поглядів.

Поява начерків плану майбутньої роботи.

 

Структура наукової роботи:

ВСТУП (не озаглавлюється і не нумерується!).

Актуальність теми дослідження.

Стан вивчення проблеми (хто з науковців працював над нею, що вдалося з’ясувати, що ні, які питання потребують подальших досліджень).

Предмет дослідження.

Мета. з’ясувати, що вже зроблено з обраної теми, аби визначити, «а що ж маю Я зробити?».

Зокрема, слід знайти відповіді на запитання про що пишуть? Як? Які аспекти виділяють? тощо.

Завдання.

Новизна роботи.

Теоретичне та практичне значення.

ГОЛОВНА ЧАСТИНА (складається з окремих розділів, параграфів, пунктів та підпунктів, які мають власні назви).

Висвітлюються теоретичні основи роботи.

Пояснюється зміст уживаних термінів.

Викладається хід дослідження.

ЗАУВАЖЕННЯ:

Зміст дослідження має відповідати меті. (Остерігайтесь заявити у вступі «багато хорошого і різного», а в основній частині – «як вивезе».

Аналіз проблеми не повинен підмінятися викладом біографії письменника.

Усі посилання повинні мати вказівку на авторів та джерела (як і в «серйозній» науковій роботі).

Самостійність повинна бути головним принципом роботи: наївно думати, що члени журі та експерти, які здебільшого є науковцями зі стажем і мають значний досвід роботи з розвідками юних науковців, не знають головних джерел списування і не виявлять їх. Хиба реферативності часто виявляється, коли в роботі відсутні новизна та авторський внесок, натомість вони заміняються «наскубаними» з різних, хай навіть авторитетних джерел цитатами.

Логічність викладу, плавність переходу від одного питання до іншого.

Доречність цитування. Робота МАН – не реферат, а розвідка. Тому максимальна кількість цитат – 1-2 на сторінку. Їх обсяг не повинен перевищувати 1/3 обсягу сторінки (це по максимуму!).

 

ВИСНОВКИ (не озаглавлюються і не нумеруються!).

Висновки повинні містити:

Короткий виклад найважливіших результатів роботи.

Їх важливість для науки.

Перспективи застосування у практиці.

Рекомендації щодо подальших досліджень.

Висновки й завдання зі вступу повинні узгоджуватися!

 

ЛІТЕРАТУРА (Якщо використовувалися архівні джерела, матеріали з Інтернету)

 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.(Не нумерується.).

Перелік наукових праць (як тих, на які є посилання, так і тих, що просто використовувалися) в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Газетні публікації можна використовувати лише в крайньому разі!

 

ДОДАТКИ (кожен з нової сторінки. “Нумеруються” буквами: Додаток А. Мають назву!)

Типові недоліки:

Неповнота розкриття теми (тема занадто широка – “Тема боротьби народу у Вітчизняній війні на сторінках української прози” – й учень фізично не в силі розкрити її).

Відхилення від теми дослідження.

Описовість (“Пейзаж в українській поезії” – перераховуються автори, твори, наводяться цитати і все).

Нечіткість мети, завдань дослідження.

Робота не самостійна.

Відсутність власних висновків.

Відсутність посилань.

Недотримання наукового стилю викладу.

Стилістика.

Грамотність.

Вимоги до оформлення наукової роботи.

Оформляється як курсова (дипломна) у вузах.

Обсяг – 30 друкованих сторінок.

Не рахуються (не нумеруються) титульна сторінка, список літератури, додатки, таблиці (якщо займають площу сторінки).

Кожен пункт плану починається з нової сторінки.

Аркуші формату А-4, текстовий редактор Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 14 розмір, полуторний інтервал. Вирівнювання по ширині.

Абзацні відступи: 3 – 5 інтервалів (або стандартний комп’ютерний).

Поля:

верхнє – 20 мм;

ліве й нижнє не менше 20 мм (ліве можна 28, а нижнє – 20 мм);

праве – 10 мм.

На одній сторінці – 40±2 рядки.

Заголовки відокремлюються від тексту зверху і знизу 3 інтервалами;

заголовки структурних частин (ЗМІСТ, ВСТУП, РОЗДІЛ, ЛІТЕРАТУРА, ВИСНОВКИ) друкуються великими літерами симетрично до тексту;  заголовки підрозділів друкують малими (крім першої) літерами з абзацу. Крапку в кінці заголовка не ставлять!.

Нумерація:

Арабськими цифрами у правому верхньому куті без знака №.

Першою сторінкою є титульна, яка не нумерується.

 

Якщо в роботі є таблиці, кожна з них повинна мати свою назву. Слово “Таблиця” друкується з великої літери справа. Якщо у розділі одна таблиця, вона не нумерується, якщо ж їх кілька, то пишеться “Таблиця 1.1”, “Таблиця 1.2”, де перша цифра вказує на номер розділу, а друга – таблиці.

 

Назва таблиці друкується посередині рядка малими буквами (перша – велика).

 

Оформлення цитат:

Після лапок або без цитатних посилань у квадратних дужках [2, 25].

Перша цифра – порядковий номер джерела у списку літератури, друга – сторінки.